ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 วันที่ 5 กันยายน 2562 พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนานผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่สืบสวนฯ ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบ กิจการจังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ฯ ตามคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 72/2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ประกอบด้วย

1.ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ

2.ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

3.ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

4.ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

5. ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

6.ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

7.ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

8.ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ

9.ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

10.ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน

โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอกันทรารมย์

ผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. บจก.ศรีต้นสน ประเภทกิจการ โรงน้ำแข็ง

2. หจก.โรงสีไฟศิริมงคล ประเภทกิจการ โรงสีข้าว

3. บจก.ศิริมงคลไรซ์ ประเภทกิจการ โรงสีข้าว

4. บจก.ศรีสุรภาฟาร์ม ประเภทกิจการ ปศุสัตว์(ฟาร์มสุกร)

การจ้างแรงงานลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน 60 คน ลูกจ้างต่างด้าวทั้งสิ้น 12 คน เป็นแรงงานสัญชาติ ลาว 6 คน กัมพูชา 6 คน รวมลูกจ้าง 72 คน

 

ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย และแรงงานบังคับ โดยคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 กฎหมายประกันสังคม การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม. แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 การตรวจสุขภาพประจำปี การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รวมทั้งการแนะนำนายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ เป็นต้น


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

31 ม.ค.63 บูรณาการร่วมคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ บูรณาการร่วมดำเนินการมาตรการคัดกรอง​ เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

24 ม.ค.63 ตรวจเข้มไวรัสโคโรน่า

ตม.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเข้มคัดกรอง สกัด ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

21 ม.ค.63 อบรม

ตม.จว.ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

10 ม.ค.63 วันเด็ก

ตม.จว.ศรีสะเกษ : สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

10 ม.ค.63 จิตอาสา

ตม.จว.ศรีสะเกษ : จัดกิจกรรมจิตอาสา "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

9 ม.ค.63 ตักบาตร 2 แผ่นดิน

ตม.จว.ศรีสะเกษ : ร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ไมตรี 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ