Paokin CMS
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บุคลากรในสังกัด
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้าราชการตำรวจดีเด่น
Visa on Arrival
ช่องทางรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
Paokin CMS
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆฯ
 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บก.ตม.4
ตม.จว.ขอนแก่น
ตม.จว.นครราชสีมา
ตม.จว.นครพนม
ตม.จว.มุกดาหาร
จุตม.จว.เลย
ตม.จว.บึงกาฬ
ตม.จว.สกลนคร
ตม.จว.หนองคาย
ตม.จว.อำนาจเจริญ
ตม.จว.อุดรธานี
ตม.จว.อุบลราชธานี
ด่าน ตม.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 
Paokin CMS
เข้าสู่ระบบ
 

 

User :
Password :สมาชิก 10 คน

 
   

พื้นที่รับผิดชอบ

าณาเขต 
ทิศเหนือ       ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด 
ทิศใต้          ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรัก เป็นแนวกั้นเขตแดน 
ทิศตะวันออก  ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อจังหวัดสุรินทร์

          จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมี อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์   เป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา

แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ 206 ตำบล และอีก 2,411 หมู่บ้าน รายชื่ออำเภอได้แก่

1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ                    12. อำเภอห้วยทับทัน 
2. อำเภอยางชุมน้อย                      13. อำเภอโนนคูณ 
3. อำเภอกันทรารมย์                      14. อำเภอศรีรัตนะ 
4. อำเภอกันทรลักษ์                       15. อำเภอน้ำเกลี้ยง 
5. อำเภอขุขันธ์                            16. อำเภอวังหิน 
6. อำเภอไพรบึง                            17. อำเภอภูสิงห์ 
7. อำเภอปรางค์กู่                          18. อำเภอเมืองจันทร์ 
8. อำเภอขุนหาญ                          19. อำเภอเบญจลักษ์ 
9. อำเภอราษีไศล                           20. อำเภอพยุห์ 
10. อำเภอศิลาลาด                         21. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
11. อำเภอบึงบูรพ์                          22. อำเภออุทุมพรพิสัย

 
 
<

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
999 หมู่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 33140 โทร สำนักงานภูสิงห์ 0-4582-6249

จุดตรวจผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 0-4582-6245, 0-4582-6251 และ 1178

ส่วนแยก โทร/โทรสาร 0-4581-4800

Email : immsisaket@gmail.com

Powered by Paokin CMS Beta2