Paokin CMS
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บุคลากรในสังกัด
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้าราชการตำรวจดีเด่น
Visa on Arrival
ช่องทางรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
Paokin CMS
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆฯ
 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บก.ตม.4
ตม.จว.ขอนแก่น
ตม.จว.นครราชสีมา
ตม.จว.นครพนม
ตม.จว.มุกดาหาร
จุตม.จว.เลย
ตม.จว.บึงกาฬ
ตม.จว.สกลนคร
ตม.จว.หนองคาย
ตม.จว.อำนาจเจริญ
ตม.จว.อุดรธานี
ตม.จว.อุบลราชธานี
ด่าน ตม.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 
Paokin CMS
เข้าสู่ระบบ
 

 

User :
Password :สมาชิก 10 คน

 
   

ประวัติตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

                
              ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ 999 ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ยกเลิกส่วนราชการเดิมแล้วจัดตั้งส่วนราชการใหม่ประกับมติ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ได้อนุมัติยุบเลิกตำแหน่งต่าง ๆ ในส่วนราชการเดิมและกำหนดตำแหน่งให้กับส่วนราชการใหม่ ซึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง 428 – 429/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552   แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 7 กันยายน 2552   เป็นต้นไป ตรวจคนเข้าเมือง เดิมชื่อ ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีช่องทางการเข้าออกราชอาณาจักร 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมด

    

ช่องทางและเขตพื้นที่รับผิดชอบ

     1.จุดผ่านแดนถาวร 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ของทุกวัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาหรือจะออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และประกาศเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 กำหนดให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิงรับผิดชอบในระยะแรก หลังจากนั้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 จึงมอบหมายให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองตม.ภูสิงห์ รับผิดชอบต่อมาจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบจนถึงปัจจุบัน จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จะผ่านจากช่องสะงำไปยังด่านพรมแดนช่องจวมของกัมพูชาและต่อไปเมืองเสียมราฐที่ตั้งของนครวัด นครธม ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางนี้สามารถเที่ยวชมอารยธรรมขอมโบราณและสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก (นครวัด นครธม บันทายศรี ฯลฯ) รวมทั้งวิถี ชีวิตและพิพิธภัณฑ์ของชาวเขมรแดงยุคสุดท้าย ณ อัลลองเวง บุคคลที่มีพาสปอร์ต สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางบางส่วนและลูกลังบดอัดแน่นใช้ได้ตลอดปี ถือว่าเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวควรเลือกใช้ เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เอกสารการข้ามแดนใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือผ่านแดน (Border pass) และเอกสารที่กัมพูชาออกให้(เอกสารควบคุม) เพื่อให้ประชาชนกัมพูชาเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคฝั่งตลาดช่องสะงำของไทย และเดินทางเข้า-ออกภายในวันเดียวกัน
 ผามออแดง-2  ผามออแดง-1 ผามออแดง-4   ปราสาทเขาพระวหาร-11
     2. จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว 1 จุด คือ จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวเขาพระวิหาร

อ.กันทรลักษณ์ เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ทุกวัน ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 31 พ.ค.2546 (โดยนาย สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น)   ทั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอกันทรลักษณ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไปประจำ ณ จุดดังกล่าว เพียงแต่ไปสังเกตการณ์เป็นครั้งคราวเท่านั้น

 

 
 
<

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
999 หมู่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 33140 โทร สำนักงานภูสิงห์ 0-4582-6249

จุดตรวจผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 0-4582-6245, 0-4582-6251 และ 1178

ส่วนแยก โทร/โทรสาร 0-4581-4800

Email : immsisaket@gmail.com

Powered by Paokin CMS Beta2