Paokin CMS
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บุคลากรในสังกัด
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้าราชการตำรวจดีเด่น
Visa on Arrival
ช่องทางรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
Paokin CMS
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆฯ
 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บก.ตม.4
ตม.จว.ขอนแก่น
ตม.จว.นครราชสีมา
ตม.จว.นครพนม
ตม.จว.มุกดาหาร
จุตม.จว.เลย
ตม.จว.บึงกาฬ
ตม.จว.สกลนคร
ตม.จว.หนองคาย
ตม.จว.อำนาจเจริญ
ตม.จว.อุดรธานี
ตม.จว.อุบลราชธานี
ด่าน ตม.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 
Paokin CMS
เข้าสู่ระบบ
 

 

User :
Password :สมาชิก 10 คน

 
   

ระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
- เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa On Arrival)
ขอประชาสัมพันธ์ การยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) 55 ช่องทาง   ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2562สำหรับคนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนเองมีสัญชาติ จำนวน 20 ประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.immigration.go.th

 
 
<

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
999 หมู่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 33140 โทร สำนักงานภูสิงห์ 0-4582-6249

จุดตรวจผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 0-4582-6245, 0-4582-6251 และ 1178

ส่วนแยก โทร/โทรสาร 0-4581-4800

Email : immsisaket@gmail.com

Powered by Paokin CMS Beta2